Skan Sen

Nasze poradniki to dobre źródło wiedzy!

Obligacje jako inwestycja pieniędzy?

 Obligacje jako inwestycja pieniędzy?

Obligacja to dłużny papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Jak wynika z przytoczonej definicji, pojęcie „obligacji” jest dość pojemne, gdyż pod tym terminem kryją się zarówno obligacje skarbowe, emitowane przez Skarb Państwa, jak i obligacje korporacyjne, czyli papiery wartościowe emitowane przez przedsiębiorców.

 

Oprócz obligacji skarbowych i korporacyjnych istnieją także obligacje komunalne, które emitowane są przez jednostki samorządu terytorialnego . Ich emisja odbywa się, jednak w większości na rynku niepublicznym, a na rynku wtórnym cechują się niewielką płynnością. Nabywcom obligacji przysługuje prawo do oprocentowania, którego wysokość i terminy płatności są określone w warunkach emisji oraz prawo do zwrotu kapitału w terminie zapadalności obligacji. Co ważne, nabywca obligacji wcale musi czekać z ich sprzedażą do dnia wykupu, można bowiem sprzedać je innym inwestorom na rynku wtórnym.

Zarówno w przypadku obligacji skarbowych, jak i korporacyjnych na rynku dostępne są obligacje o oprocentowaniu stałym lub zmiennym. Możliwy jest także zakup obligacji indeksowanych do inflacji. Zmienne odsetki ustalane są  przy użyciu stawki bazowej (np. WIBOR), powiększonej o odpowiednią marżę. W przypadku obligacji korporacyjnych wysokość marży jest zależna od sytuacji spółki oraz od ustanowionych zabezpieczeń. Emitent może również zaoferować inwestorom tzw. obligacje zerokuponowe, cechujące się brakiem odsetek. W takim przypadku zarobkiem inwestorów jest jedynie dyskonto, czyli różnica pomiędzy ceną emisyjną obligacji, a jej wartością nominalną.

Handel obligacjami odbywa się na rynku Catalyst, będącego częścią Warszawskiej GPW, a transakcje podobnie, jak w przypadku akcji dokonywane są za pośrednictwem biura maklerskiego. W przypadku obligacji skarbowych, za ich sprzedać w Polsce odpowiada Bank PKO BP, a papiery sprzedawane są w trybie ciągłym. Inwestorzy dysponujący mniejszym kapitałem mogą zakupić jednostki uczestnictwa w funduszach obligacji, co jest również dobrym sposobem na dywersyfikację portfela. Zysk z obligacji opodatkowany jest 19-procentownym podatkiem Belki.

Autor

  • Zawodowy doradca, opiekun klienta i pracownik wsparcia. Wykształcenie zdobył na jednej z głównych uczelni wyższych. Jego hobby to ogrodnictwo i rolnictwo.

2 Comments

  • Kupiłem obligacje skarbowe, ale nie są one dobrą formą inwestycji teraz zamierzam je sprzedać. Oprocentowanie ich jest bardzo małe i nie da się na nich zarobić.

  • Kupiłem obligacje z oprocentowaniem stałym, uważam że jest ono lepsze niż zmienne.

Comments are closed.